מדיניות פרטיות


 1. מי אנחנו
  הדר רוזן הינה הבעלים של אתר hadarrosen.com הדר רוזן בו ניתן ללמוד אודות אביזרי רכב וכן מוצרים נלווים אשר יתווספו בעתיד (להלן: "המוצרים"), להלן האתר : hadarrosen
  הדר רוזן (שם מותג) כבעלת האתר מכבדת את פרטיותך ומחויבת להגן על מידע אישי אשר נמסר לה במסגרת שימושך באתר האינטרנט, באופן המפורט במדיניות פרטיות זו.
 2. מדיניות הפרטיות מסבירה את המדיניות שלנו ביחס למידע להלן: "המידע", לרבות, אך לא רק, הנאסף על-ידנו, בעת שימושך באתר האינטרנט ובשירותים המוצעים בו ("שירותים").
 3. מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ("תנאי השימוש"). באמצעות השימוש באתר ובשירותיו, הנך מביעה את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך.
 4. אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות., אנו נודיעך על שינויים אלה על-ידי פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר.
 5. איסוף מידע
  על מנת להתעניין במוצרים ו/או להשתמש בכל דרך באתר או במידע המצוי בו הינך נדרש/ת למסור לחברה פרטים. אינך חב בחובה חוקית למסור את המידע, ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך. אולם, ללא מסירת פרטי המידע המסומנים כפרטי מידע אשר חובה למסור אותם, לא נוכל לספק לך את השירות או המוצר שברצונך לרכוש.
  השימוש במידע ייעשה לצרכי שימוש הלקוח באתר וביצוע קניית מוצרים אך לא ישמש לצרכים שאינם קשורים לפעילות החברה ולא יועבר לצד שלישי, שלא במסגרת פעילות החברה ומטרותיה.
 6. מידע אישי
  מלבד פרטי מידע אשר הנך מספק/ת במעמד הרישום, ייתכן והחברה תאסוף, בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים, מידע נוסף וגם מידע זה יהווה "מידע אישי" לצורך מדיניות פרטיות זו.
  הנך אחראי/ת, כי המידע האישי וכן כל מידע אחר שתמסור/תמסרי לנו הינו נכון ומדויק. מובהר כי, מסירת מידע כוזב מהווה עבירה פלילית והעושה כך צפוי לעונשים הקבועים לחוק בעניין זה.
  החברה מתחייבת כי כל המידע אודות המשתמשים נשמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות").
  האמור לעיל מהווה הודעה על פי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות.
 7. שימוש במידע
  המידע האישי שתמסר/י לנו יישמר במאגר המידע של החברה.
  המידע במאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר, ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין וכן למטרות המפורטות להלן.
  אנו משתמשים במידע האישי שנאסף ממך על מנת לאפשר לך להתעניין בדבר מוצרי החברה ושרותיה, מעקב אחר ביצועי האתר ואופן השימוש שלך באתר ולכל מטרה אחרת הקשורה להפעלת השירותים שלנו, לרבות: מעקב וביצוע בדיקות למניעת שימוש לרעה;
  אחסון המידע בבסיסי הנתונים של החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות וכל דין נוסף החל על שמירת מידע;
  הפצת מידע שיווקי ופרסומי, לרבות בדיוור ישיר, עדכונים והודעות כלליות ומותאמות אישית למשתמשים השונים מקום בו המשתמש נתן הסכמתו לכך;
  משלוח התראות והודעות לעניין הפרות תנאי השימוש של האתר;
  הנך רשאי בכל עת לדרוש בכתב שהמידע האישי המתייחס אליך יימחק מהמאגר באמצעות שליחת דואר אלקטרוני (בכתובת: info@hadarrosen.com)
 8. מסירה המידע האישי לצדדים שלישיים
  אנו לא נמסור את המידע לצדדים שלישיים, שאינם קשורים לאתר, אלא בנסיבות המפורטות להלן:
  לצורך מתן שירותים הדרושים לביצוע עסקות ואספקת המוצרים על-פי כל דין;
  במקרה של אי-פירעון תשלום על-ידי הלקוח, לצורך נקיטה בהליכי גבייה והליכים משפטיים;
  אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי או על פי דין המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו;
  בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין החברה ו/או מי מטעמה;
  שמירה והגנה על זכויותינו וקנייננו;
  במקרה שהלקוח יפר איזה מתנאי השימוש באתר או יבצע או ינסה לבצע פעולות בלתי חוקיות באמצעות או בקשר עם האתר;
  הגנה על הביטחון האישי של הלקוחות האחרים או של הציבור בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין החברה ו/או מי מטעמה;
  בכל מקרה שבו נמכור, נמחה או נעביר חלק מעסקנו או את כל עסקנו ו/או נכסים לצד שלישי, או אם אנו נרכש או נתמזג עם צד שלישי, או אם אנו נפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון, אנו נהיה רשאים למכור, להסב או להעביר לצד שלישי כאמור, את כל המידע שלך וכן כל מידע אחר נוסף שסופק לנו על-ידך, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;
  ככל והדבר יידרש לצורך פעילות החברה כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה
  החברה לא תעביר ללקוחות אחרים באתר פרטים אודותיך.
  המידע אודות קטינים מתחת לגיל 18 לא ישמש לצורכי דיוור ישיר.
  ללקוח לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי החברה לעניין מסירת פרטים כאמור.
 9. שימושים נוספים במידע
  המידע האישי משמש גם לצורך משלוח של מסרים המופצים באופן מסחרי, שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, ובעצם השימוש שלך באתר הנך נותן את הסכמתך המפורשת מראש לקבלת מסרים כאמור. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מלקבל מסרים כאמור על ידי בחירה בלחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על-ידי יצירת קשר עמנו באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות בטלפון או דרך האתר. בעשותך כן החברה תמחק את המידע הדרוש לה רק כדי לפנות אילך בדיוור ישיר, כאשר יתר המידע אשר מסרת לחברה והדרוש לה למתן השירותים יוסיף להישמר במאגר, אך לא ישמש עוד לצורך דיוור ישיר.
  אנו לא נמסור את המידע למפרסמים. עם זאת, אנו נהיה רשאים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות הלקוחות באתר האינטרנט שלנו. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.
 10. Cookies
  קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי של הלקוח המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיה של הלקוח ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלה, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. אנו עשויים לעשות שימוש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לנו להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצעים בו להעדפות הלקוח ולשפר את חווית הגלישה באתר.
  במידה ואינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצלנו באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", הנך יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו את עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי"Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות שבאתר.
 11. אבטחת מידע
  אבטחת הנתונים האישיים שלך חשובה לנו. אנו מבינים את חשיבות אבטחת המידע, וכן את הטכניקות הדרושות כדי לאבטח מידע. אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף על-ידנו אודותיך באתר.
  עליך לדעת כי הגלישה באינטרנט, חשופה לסיכונים רבים, כגון: גניבת אמצעי זיהוי, חשיפת מידע שאינו מוצפן, הידבקות בוירוסים וציתות לתקשורת המחשב.
  שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותך להדבקות בוירוסים ו/או בתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולותיך במחשב או לשבש את פעילותך בו. האחריות לכך שוירוסים לא יחדרו למחשבך מוטלת על המשתמש בלבד, ע"י התקנת כלי אנטי-וירוס ועדכונו השוטף.
  הזהר מהודעות דוא"ל מזויפות - הודעות דוא"ל מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מטעמנו אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר החברה באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברה ממנה כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתונים אישיים של הנמען לצורך גישה לחשבונותיהם.
  לידיעתך, בשום מקרה לא תפנה החברה ללקוחותיה בדואר אלקטרוני בו הם יתבקשו לעדכן את פרטיהם האישיים, ולכן אין להיענות לבקשה לביצוע עדכון פרטים המתקבלת באמצעות דוא"ל.
 12. העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל
  אנו עשויים להעביר את המידע שלך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל. יתכן וחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל, ובמקרה שכזה אנו ננקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך.
 13. קישורים לאתרים אחרים
  ייתכן ותמצאי באתר קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט מופעלים על-ידנו ("האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר אלינו אתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים.
 14. ויתור
  אנו לא נושאים באחריות לאירועים מעבר לשליטתנו הישירה. אין ביכולתנו להבטיח שלא יהיו שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי שלך. כמו כן, אין אנו נושאים באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתנו הסבירה.
 15. יצירת קשר
  בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש או לשירותים באתר או למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר באתר שלנו info@hadarrosen.com